[:ru]Цели устойчивого развития в Беларуси[:be]Мэты ўстойлівага развіцця ў Беларусі

[:ru]Цели устойчивого развития в Беларуси[:be]Мэты ўстойлівага развіцця ў Беларусі

Мэты ўстойлівага развіцця[:ru]

В сентябре 2015 г. государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка–2030). https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement

Составной частью Повестки являются 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 подчиненных им задач, которые необходимо достичь к 2030 году. Прогресс в достижении Целей будет контролироваться и отслеживаться при помощи набора глобальных показателей (индикаторов) — https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Russian.pdf
Принятие Повестки–2030 потребовало от всех государств пересмотра и конкретизации национальных планов и механизмов достижения устойчивого развития общества с учетом ЦУР.
Беларусь привержена осуществлению Повестки–2030 и уже предприняла ряд важных шагов для ее реализации на национальном уровне. В целях формирования четкого механизма реализации Повестки–2030 и осуществления общей координации деятельности по достижению Беларусью ЦУР Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. № 181  учрежден пост Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития, на который назначена заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щёткина. — http://pravo.by/upload/docs/op/P31700181_1495832400.pdf 

Под руководством Национального координатора сформированы:
Совет по устойчивому развитию, в который вошли представители государственных органов и организаций на уровне заместителей руководителей;
Парламентская группа по ЦУР;
Региональные группы по ЦУР;
Партнерская группа устойчивого развития.
Секретариатом Национального координатора и Совета по устойчивому развитию является Министерство иностранных дел.

Реализация Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на глобальном уровне координируется ООН и ее агенствами  – http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/#

ООН в Беларуси — http://un.by/

Проект ПРООН “Поддержка деятельности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития и укрепление роли Парламента в достижении Целей устойчивого развития” — http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/projects/democratic_governance/ParlSDGs.html

[:be]

У верасні 2015 г. дзяржавы-сябры ААН прынялі  Парадак дня ў галіне ўстойлівага развіцця на перыяд да 2030 года   (Парадак-2030). https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement

Складнікамі Парадку з’яўляюцца 17 Мэтаў устойлівага развіцця (МУР) і 169 падПарадкуваных ім задачаў, якія неабходна дасягнуць да 2030 года. Прагрэс у дасягненні Мэтаў будзе кантралявацца і адсочвацца праз набор глабальных паказчыкаў (індыкатараў) –  https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Russian.pdf

Прыняцце Парадку-2030 запатрабавала ад усіх дзяржаў перагляду і канкрэтызацыі нацыянальных планаў і механізмаў дасягнення ўстойлівага развіцця грамадства з улікам МУР.

Беларусь аддана працуе ў накірунку ажыццяўлення Парадку-2030 і ўжо зрабіла шэраг важных крокаў для яго рэалізацыі на нацыянальным узроўні. У мэтах фармавання дакладнага механізму рэалізацыі Парадку-2030 і ажыццяўлення агульнай каардынацыі дзейнасці па дасягненні Беларуссю МУР Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 мая 2017 г. № 181 быў заснаваны пост   Нацыянальнага каардынатара па дасягненні Мэтаў устойлівага развіцця, на які была прызначаная намесніца Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Марыяна Шчоткіна. – http://pravo.by/upload/docs/op/P31700181_1495832400.pdf

Пад кіраўніцтвам Нацыянальнага каардынатара былі сфармаваныя:

Рада па ўстойлівым развіцці, у якую ўвайшлі прадстаўнікі дзяржаўных органаў і арганізацый на ўзроўні намеснікаў кіраўнікоў;

Парламенцкая група па МУР;

Рэгіянальныя групы па МУР;

Партнёрская група ўстойлівага развіцця.

Сакратарыятам Нацыянальнага каардынатара і Рады па ўстойлівым развіцці з’яўляецца Міністэрства замежных спраў.

Рэалізацыя Парадку дня ў галіне ўстойлівага развіцця на перыяд да 2030 года на глабальным узроўні каардынуецца ААН і яе агенцыямі- http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/#

ААН у Беларусі- http://un.by/

Праект ПРААН «Падтрымка дзейнасці Нацыянальнага каардынатара па дасягненні Мэтаў устойлівага развіцця і ўмацаванне ролі Парламента ў дасягненні Мэтаў устойлівага развіцця»- http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/projects/democratic_governance/ParlSDGs.html

[:]

Крыніца: Мэты ўстойлівага развіцця ў Беларусі

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.